تبلیغات هزینه نیست ، سرمایه گذاری است !

شاید این شعار رو زیاد دیده باشید ولی واقعیت دارد اما هر هزینه ای هم تبلیغات نیست!

در تبلیغات کیفیت شرط اول برای هزینه کردن است.